[ { "label": "Blog hằng ngày", "value": "blog-hang-ngay" } ,{ "label": "Main Menu » Công trình xanh", "value": "cong-trinh-xanh" } ,{ "label": "Đèn năng lượng", "value": "den-nang-luong" } ,{ "label": "Đèn pha điện", "value": "den-pha-dien" } ,{ "label": "Main Menu » Điện thoại xanh", "value": "dien-thoai-xanh" } ,{ "label": "Main Menu » Dụng cụ & phụ kiện", "value": "dung-cu-phu-kien" } ,{ "label": "Footer", "value": "footer" } ,{ "label": "Hướng dẫn", "value": "huong-dan" } ,{ "label": "Left", "value": "left" } ,{ "label": "Main Menu", "value": "main-menu" } ,{ "label": "Main Menu » Năng lượng gió", "value": "nang-luong-gio" } ,{ "label": "Main Menu » Năng lượng mặt trời", "value": "nang-luong-mat-troi" } ,{ "label": "Main Menu » Năng lượng nước", "value": "nang-luong-nuoc" } ,{ "label": "Nhà thông minh", "value": "nha-thong-minh" } ,{ "label": "Phụ kiện đèn", "value": "phu-kien-den" } ,{ "label": "Main Menu » PIN & Ắc quy", "value": "pin-ac-quy" } ,{ "label": "PIN năng lượng", "value": "pin-nang-luong" } ,{ "label": "Sản phẩm nổi bật", "value": "san-pham-noi-bat" } ,{ "label": "Main Menu » Thế giới đèn", "value": "the-gioi-den" } ,{ "label": "Thiết bị khác", "value": "thiet-bi-khac" } ,{ "label": "Thông tin", "value": "thong-tin" } ,{ "label": "Main Menu » Ứng dụng & phần mềm", "value": "ung-dung-phan-mem" } ,{ "label": "Main Menu » Xe điện năng", "value": "xe-dien-nang" } ,{ "label": "Xe thông minh", "value": "xe-thong-minh" } ]